مسائل اجتماعی ایران
1. سنجش تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعۀ موردی دانشجویان دانشگاه مازندران

امیرمسعود شهرام نیا؛ حوا ابراهیمی پور؛ رضا محموداوغلی؛ مجید ملکان

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21248

چکیده
  مشارکت سیاسی که یکی از انواع مشارکت است، از شاخص‏های توسعۀ اجتماعی و سیاسی در کشورها به ‏شمار می‏رود. نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی و سیاست‌ورزان همواره به انتخابات به‌صورت بارزترین شیوه و تجلی این مشارکت توجه کرده‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطالعۀ رفتار انتخاباتی، به‌ویژه در دهۀ اخیر، به‌طور جدی در دستور کار پژوهشگران ...  بیشتر

رسانه
2. بررسی رابطه فضای مجازی با مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان

مجید ملکان؛ محمود رهبر قاضی؛ حوا ابراهیمی‌پور؛ حسین هرسیج

دوره 24، شماره 4 ، زمستان 1392، ، صفحه 211-226

چکیده
         این مقاله، به رابطه بین استفاده فضای مجازی (اینترنت) و گرایش به مشارکت در سیاست در میان دانشجویان می‏پردازد. بعضی، رسانه­های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم‌سالاری و عده ­ ای دیگر آنها را به منزله‌ ابزار سرکوب تصور کرده‌اند، اما به نظر می ­ رسد بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی رسانه‏های ارتباط جمعی ...  بیشتر