مسائل اجتماعی ایران
1. مطالعه رابطه اعتماد و وفاق اجتماعی در میان افراد 20 سال و بالاتر شهر گنبد کاووس

صفیه مهدی زاده افروزی؛ غلامرضا خوش فر

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 43-58

چکیده
    موضوع بررسی حاضر، شناخت رابطه بین اعتماد و ابعاد آن به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‏های بشری و وفاق اجتماعی منتهی شونده به نظم اجتماعی است. ویژگی‏های اجتماعی و قومیتی جامعه مورد بررسی و وجود خرده فرهنگ‏های قبیله‏ای و طایفه‏ای، لزوم دقت به وفاق و همبستگی اجتماعی در این جامعه را ضروری می‏سازد. چارچوب نظری این پژوهش بر نظریه ...  بیشتر