1. تحلیل فضایی عوامل اجتماعی و فرهنگی پیشران و مانع آمایش و توسعة منطقه‌ای در استان خراسان شمالی

خدر فرجی راد؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 155-172

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21737

چکیده
  در دو دهة اخیر به نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی در آمایش و توسعة منطقه‌ای توجه زیادی شده است و جذابیت مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی در آمایش و توسعة منطقه‌ای افزایش یافته است؛ بنابراین در چارچوب رویکرد آمایش سرزمین به شناسایی عوامل و عناصر اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بر فرایند توسعه توجه می‌شود که یکی از گام‌های اساسی برنامه‌ریزی توسعة ...  بیشتر

فرهنگ
2. فرا تحلیل روش و نتایج پژوهش‏ های کیفیت زندگی شهری در ایران

سعید شفیعا؛ محمدعلی شفیعا؛ غلامرضا کاظمیان

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 21-40

چکیده
        گسترش زندگی شهری، باعث تجمع هر چه بیشتر منابع و امکانات در شهرها شده است. دستیابی به آستانه­های مطلوب کمی برای زندگی در شهر، به مرور توجه ساکنان و پژوهشگران را به کیفیت زندگی شهری جلب نموده است. تعدد و تنوع مقالات علمی منتشر شده در زمینه کیفیت‌ زندگی‌شهری، یکی از نشانه­های قابل اتکا برای نمایش گرایش محققان به این ...  بیشتر