خانواده و جنسیت
1. بررسی انگیزه‌های اشتغال درخارج از خانه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد تبریز

بهنام بشیری خطیبی؛ سیروس فخرایی

دوره 26، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 205-216

چکیده
    مقاله حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با گرایش زنان دانشجو به اشتغال در خارج از خانه (در میان دانشجویان کارشناسی ارشد زن غیرشاغل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی ) ا نجام گرفته است. متغیرهای مستقل در این مقاله شامل (انگیزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و کلیشه‌های جنسیتی) است. متغیر وابسته نیز (گرایش زنان دانشجو ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. بررسی علل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پرخاشگری در میان خانواده های تبریز

سیروس فخرایی؛ بهنام بشیری خطیبی

دوره 24، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 221-233

چکیده
         هدف از انجام این تحقیق، بررسی و شناخت تأثیر عوامل جمعیت شناختی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تبیین پرخاشگری در خانواده می‌باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده که چرا در برخی از خانواده‌ها رفتارهای پرخاشگرانه دیده می‌شود. بر این اساس فرضیه‌هایی که از سه دیدگاه نظری از حوزه روان‏شناسی ...  بیشتر