مسائل اجتماعی ایران
1. فشار هنجار تعهد اجتماعی درایران

علی یوسفی؛ مارینا فرهودی زاده؛ مرضیه لشکری دربندی

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 179-192

چکیده
     تعهد اجتماعی حاکی ازهم ذات پنداری و وابستگی عاطفی فرد با جامعه است. این تعهد متضمن ترجیح نفع جمعی بر نفع فردی (تعهدپذیری) و قبول انتظارجامعه برای گذشتن از نفع فردی (فشارهنجاری) است. تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش انسجام اجتماعی در ایران نشان می‌دهد که 64.6 درصد از ایرانیان تعهدپذیر اجتماعی‌اند و در دوراهی نفع جامعه- نفع خود، نفع ...  بیشتر