مسائل اجتماعی ایران
1. تدوین، پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی مقیاس سنجش «درک عمومی از علم» در اصفهان

زهرا ماهر؛ وحید قاسمی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 27-50

چکیده
            هدف این پژوهش تدوین پرسشنامه درک عمومی از علم و تعیین اعتبار، پایایی و هنجاریابی آن بوده است. روش پژوهش از نوع پیمایش است و از تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شده است . به منظور تعیین اعتبار و هنجاریابی 384 نفر و به منظور تعیین پایایی دو نمونه 40 نفری از مردم شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند . در ...  بیشتر