خانواده و جنسیت
1. تبیین جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق (مطالعه موردی: شهرستان قائم شهر)

عقیل اسدیان؛ کامران صداقت

دوره 25، شماره 2 ، بهار 1393، ، صفحه 97-116

چکیده
            هدف از این مقاله، تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طلاق در شهرستان قائم­شهر است. مبانی نظری تحقیق بر پایه تئوری­های همسان­همسری، ناهمسان­همسری، مبادله، شبکه و نظریه­ نقش­ها استوار است. روش تحقیق مورد مطالعه پیمایشی و از نوع علّی  مقایسه  ای است. در این مطالعه 280 نفر برای نمونه تحقیق برگزیده ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی نقش عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز

فخرالسادات قریشی؛ کامران صداقت

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 79-102

چکیده
  خلاصهمقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فرهنگی‐ اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریزصورت گرفته است.روش تحقیق: در یک پژوهش پیمایشی، ۳۹۵ نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشهای چند انتخاب شد. داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین‐،t-test ، انحراف ...  بیشتر