مسائل اجتماعی ایران
1. سنجش اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن در مراکز شهرستانهای چهار محال بختیاری

محمود کتابی؛ مهدی ادیبی سده؛ وحید قاسمی؛ ستار صادقی ده چشمه

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 97-122

چکیده
   اعتماد اجتماعی، به عنوان مهم‌ترین سازه سرمایه اجتماعی و از مهم‌ترین مفاهیم مطرح در حوزه علوم اجتماعی معاصر است. چرخش ساختار اجتماعی و تغییرات همه جانبه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مدرن، و مخاطرات ناشی از این تغییرات توجه به این مفهوم را جدی ساخته است ولی این بدان معنی نیست که اندیشمندان کلاسیک بدان توجهی ...  بیشتر