مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی و هراس اجتماعی با استرس‌های فرهنگ‌پذیری مهاجران واردشده به شهر طبس

داریوش بوستانی؛ علی مرادی؛ محمدرضا همتی ‌فر

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 113-130

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21251

چکیده
  امروزه مسائلی مانند شکست در تحصیلات، استرس‏های اجتماعی، احساس ناامنی و حوادث منفی زندگی از جمله جدایی از والدین، ازدست‌دادن کار و یا محرومیت نسبی و هراس اجتماعی از عوامل اجتماعی هستند که بر استرس‏های فرهنگ‌پذیری در میان مهاجران واردشده به محیط‌های فرهنگی جدید تأثیر زیادی می‏گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطۀ بین محرومیت نسبی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی رابطه‌ی بین مسؤولیت‌اجتماعی و سلامت ‌روانی مهاجران (مورد مطالعه: شهر طبس)

محمد رضا همتی‌فر؛ گلمراد مرادی؛ داریوش بوستانی؛ داریوش بوستانی؛ گلمراد مرادی

دوره 23، شماره 1 ، بهار 1391، ، صفحه 149-170

چکیده
            چکیده   مسأله: مفهوم سلامت روانی یا جسمانی به آشکارا با مسؤولیت پذیری مهاجران بستگی دارد. از جمله عوامل تعیین کننده‌ی سلامت ‌روان در میان مهاجران، می­توان به نقش مسؤولیت‌پذیری آنها اشاره کرد. این مقاله برآن است تا به تحلیل رابطه­ی بین مسؤولیت‌پذیری مهاجران و سلامت روانی آنها براساس مدل رگرسیون لجستیک ...  بیشتر