مسائل اجتماعی ایران
1. تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شریعتی تهران)

علی نصر اصفهانی؛ مجتبی فرخی؛ زینب امیری

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 111-126

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20494

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان انجام شده است. جامعه آماری پرستاران بیمارستان شریعتی تهران است. اعضای نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی استون (2001) و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان، اسپرتیزر ...  بیشتر