مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی در شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ فروغ فرجی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20493

چکیده
  عوامل متعددی ممکن است در قانونمند بودن افراد و یا گریز آن‌ها از موازین قانونی در جامعه تأثیرگذار باشند. هدف این مقاله بررسی میزان گرایش به قانون‌گریزی و رابطه آن با میزان مشارکت اجتماعی و میزان کنترل اجتماعی است. پژوهش با روش پیمایش و در مورد ساکنان 45-18 ساله شهر یاسوج انجام شده است. با استفاده از جدول لین و روش نمونه‌گیری تصادفی از ...  بیشتر