مسائل اجتماعی ایران
1. ظهور تمارض اجتماعی در زندگی روزمره (مورد مطالعه: تعاملات میان کارکنان و مراجعان مجتمع شمارة 10 مرکز شورای حل اختلاف شهر تهران)

امیر عیسی ملکی؛ سید صمد بهشتی؛ آرمان حیدری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1399

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2021.126253.2030

چکیده
  نقطة عزیمت این پژوهش تمرکز بر تمارض اجتماعی به معنای شانه خالی کردن از انجام وظایف قانونی و اخلاقی با ارجاع به عوامل بیرونی و ناموجه است؛ این‌که این کنش اجتماعی چرا و چگونه در تعاملات اجتماعی و زندگی روزمره ظهور و بروز می‌یابد؟برای این منظور تمارض اجتماعی مبتنی بر طرح جی‌تی‌ام کلاسیک، یعنی الگوی ظهوریابندة گلیسر در نظریة زمینه‌ای، ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی وضعیت ادراک از فساد و عوامل مرتبط با آن مطالعۀ شهروندان شهر سرپل‌‌‎ذهاب

سید صمد بهشتی؛ احسان خانمحمدی

دوره 31، شماره 4 ، زمستان 1399، ، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113537.1517

چکیده
  ادراک از فساد، از شاخص‌های مهم برای شناخت وضعیت فساد، روند آن و نگرش مردم به میزان، شیوع و چگونگی آن در سطح جامعه است. پژوهش حاضر با روش کمی، به شیوۀ پیمایشی و با ابزار پرسش‌نامه، وضعیت ادراک از فساد را بین شهروندان شهر سرپل‎ذهاب بررسی کرده است. حجم نمونه 400 نفر بود که برای دست‌یابی به آنها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای ...  بیشتر

3. واکاوی جامعه‌شناختی بسترهای فلات‌زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های ایران برمبنای نظریۀ زمینه‌ای

آرمان حیدری؛ سید صمد بهشتی؛ مرضیه شهریاری؛ عبدالرضا نواح

دوره 31، شماره 2 ، تابستان 1399، ، صفحه 95-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2019.109893.1328

چکیده
  فلات‌‌زدگی شغلی، به معنی ارتقانداشتن و نبود تنوع و چالش در شغل، وضعیتی عینی - ذهنی است که میزان و نوع آن بین گروه‌‌های مختلف درون جامعه متفاوت است و از توانایی‌های فردی، ویژگی‌های سازمانی، امتیازات و فرصت‌های عینی در دسترس افراد و تصورات ذهنی آنان از این فرصت‌ها تأثیر می‌گیرد. هدف مقالۀ حاضر، تحلیل جامعه‌شناختیِ پتانسیلِ فلات‌زدگی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. احساس تعلق به ایران در میان اقوام ایرانی

سید صمد بهشتی؛ محمد حقمرادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21441

چکیده
  وجود اقوام مختلف در ایران که مهم‌ترین ویژگی آنها بومی‌بودن آنهاست و همچنین تلاش حکومت مرکزی در یک سدة گذشته برای ایجاد یک دولت یا ملت واحد، این پرسش را مطرح می‌کند که درنتیجة سیاست‌های تمرکزگرایانة حکومت‌ مرکزی، اقوام مختلف با مذاهب متفاوت تا چه اندازه به ایران و هویت ملی خود احساس تعلق می‌کنند. با استفاده از تحلیل ثانویة داده‌های ...  بیشتر