فرهنگ
1. عوامل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر استان کرمانشاه

محسن صفاریان؛ علی مرادی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 135-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20499

چکیده
  پیروی از قواعد اجتماعی و تطابق با انتظارات نقش اجتماعی برای سازگاری اجتماعی چه در گروه‏های همسالان و چه در خانواده مهم است و نبود چنین مهارت‏هایی می‏تواند تأثیر زیادی بر افراد بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، تبیین و پیش‏بینی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با مسؤولیت‏پذیری جوانان شاهد و ایثارگر شهر کرمانشاه است. جامعه آماری ...  بیشتر