رسانه
1. ساختار هنجار صداقت با دولت در مشهد مورد مطالعه: راستگویی در ارائه اطلاعات درآمدی

علی یوسفی؛ ندا رضوی زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 129-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20485

چکیده
  یکی از عرصه‌های مهم کنش که مسأله عمده آن، بی‌صداقتی و عدم توافق بر سر هنجار صداقت است، عرصه ارتباط شهروندان با دولت در ارائه اطلاعات درآمدی است. هدف نوشتار حاضر، برآورد میزان وفاق هنجاری صداقت با دولت در مشهد و شناسایی ساختار این توافق با دو مؤلفه موقعیت‌مندی و قطبیت است. نتایج پیمایش عاملی در نمونه‌ای تصادفی به تعداد 160 نفر از ساکنان ...  بیشتر