مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرند

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمود علمی؛ عبدالحسین ملکوتی دیزج یکان

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 167-184

چکیده
              اعتماد اجتماعی یکی از مهمترین مفاهیم علوم اجتماعی است که وجود آن تبادل اجتماعی را تسهیل کرده، برای ارتقای عملکرد سازمانی، امری حیاتی به شمار می‌رود. تحقیق حاضر با هدف بررسی اعتماد اجتماعی دبیران مقطع متوسطه‌ آموزش و پرورش شهرستان مرند انجام شد. در چارچوب نظری پژوهش حاضر، از تئوری‌های عقلانی، کنش معقول ...  بیشتر

فرهنگ
2. گرایشها و اولویتهای ارزشی دانشجویان

محمود علمی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 107-132

چکیده
  چکیده« ارزش ها » فرهنگ خاص خود را در فرهنگ کلی جامعه دارد. یکی از عناصر اساسی فرهنگ جامعه ،« طبقه اجتماعی » هرمیباشد. افراد متعلق به طبقه اجتماعی خاص، نظام ارزش خاصی دارند و اولویت های ارزشی آنان با طبقات اجتماعی دیگر متفاوتاست. هدف این پژوهش، تعیین میزان و نوع پراکندگی گرایشهای ارزشی و نیز برری رابطه بین گرایشهای ارزشی و ...  بیشتر