مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی

محمود شارع پور

دوره 20، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 1-16

چکیده
  چکیدهویژگی های جامعه معاصر سبب شده که اعتماد، کارکرد ویژه ای پیدا کند. در این میان با توجه به دغدغه های مربوط بهحفظ نظم اجتماع ی و کنترل اجتماع ی در جامعه مدرن، اعتماد عموم مردم به پل یس از اهم یت و یژه ای برخوردار است . درتحلیل شکل گیری اعتماد دو دیدگاه کلی وجود دارد:بر اساس د یدگاه جامعه ‐ محور، با گسترش مشارکت افراد در شبکه ها ی رسمی ...  بیشتر