خانواده و جنسیت
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سیده مهدیه اعلم کمالی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113678.1530

چکیده
  این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب خانگی در شهرستان میناب را بررسی کرده است. جامعۀ آماری را زنان روستایی چهار روستای شهرستان میناب (روستاهای تنبک، نصیرایی، باغگلان و گورزانگ) تشکیل می‌دهد که در معرض خشکسالی بیشتری بوده‌اند. برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 300 نفر ...  بیشتر

2. سنجش نگرش دانشجویان نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن

هدایت الله نیکخواه؛ مریم فانی؛ احمد رضا اصغرپور ماسوله

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21711

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دختران نسبت به ازدواج و عوامل مؤثر در آن در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است. چارچوب نظری این پژوهش، ترکیبی از مجموعه نظریات مدرنیزاسیون، گذار جمعیتی دوم، نقش، انتخاب عقلانی و نظام کارکردی پارسونز است که برای بررسی متغیرهای هزینه فرصت، کلیشه‌های نقش جنسیتی و دینداری استفاده شده است. روش ...  بیشتر