خانواده و جنسیت
1. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت‌ زنان روستایی در مدیریت مصرف آب در شهرستان میناب

هدایت الله نیکخواه؛ مصطفی ظهیری نیا؛ سیده مهدیه اعلم کمالی

دوره 31، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 121-142

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2020.113678.1530

چکیده
  این پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در مدیریت مصرف آب خانگی در شهرستان میناب را بررسی کرده است. جامعۀ آماری را زنان روستایی چهار روستای شهرستان میناب (روستاهای تنبک، نصیرایی، باغگلان و گورزانگ) تشکیل می‌دهد که در معرض خشکسالی بیشتری بوده‌اند. برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران، 300 نفر ...  بیشتر