رسانه
1. پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‏های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‏شناختی و روان‌شناختی آنان

بی بی عشرت زمانی؛ زهرا بابادی عکاشه؛ یاسمین عابدینی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 81-92

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20492

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، پیش‌بینی رفتارهای وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دانشگاه‏های شهرکرد با توجه به خصوصیات جمعیت‌شناختی و روان‌شناختی آنان بود. این پژوهش با توجه به اهداف آن پژوهشی کاربردی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه‏های پیام‏نور، آزاد و علوم‌پزشکی شهر شهرکرد تشکیل می‏دهد. تعداد ...  بیشتر