فرهنگ
1. بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی بر سلامت عمومی با میانجی‌گری سبک زندگی سلامت‌محور (مطالعۀ موردی: دانش‌آموزان متوسطۀ دوم شهر شیراز)

مسعود کوچانی اصفهانی؛ حسین محمودیان

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.104156.1109

چکیده
  سرمایۀ فرهنگی بخشی از دارایی هر فرد است که نقش بسزایی در سبک و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سرمایۀ فرهنگی دانش‌آموزان بر میزان سلامت عمومی به‌سبب سبک زندگی سلامت‌محور آن‌هاست. چهارچوب نظری به کار رفته در این پژوهش، نظریۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو و سبک زندگی سلامت‌محور کاکرهام است. جامعۀ آماری، ...  بیشتر