خانواده و جنسیت
1. بررسی تأثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام

علی نوروزی؛ امیر ملکی؛ مهربان پارسامهر؛ حمید قاسمی

دوره 29، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 99-122

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.104379.1117

چکیده
  مقالۀ حاضر در پی توصیف و تبیین رابطۀ بین تصویر بدن و مدیریت بدن با مشارکت ورزشی زنان است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است و داده‌های آن با پرسش‎‌نامه جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شدند. جمعیت زنان 19‌سال به بالای استان ایلام که جامعۀ آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهند، 193952 نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر وندالیسم (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستانی شهر اهواز)

اسلام حیدری؛ مهربان پارسامهر؛ مهربان پارسامهر

دوره 23، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 207-229

چکیده
          هدف: پژوهش حاضر، پیرامون بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر وندالیسم میان دانش‌آموزان دبیرستانی ناحیه دو شهر اهواز انجام شده است. داده های این تحقیق با روش پیمایشی از نمونه‌ای با حجم 376 نفر جمع آوری شد که از جمعیت 17056 نفری دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی ناحیه دو شهر اهواز به شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 89-108

چکیده
       خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری سر می­زند و رفتارهایی، از قبیل تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح، تخریب و قتل را شامل می­شود. امروزه شکل­های مختلف خشونت به یک مسأله اجتماعی رو به رشد و بخشی از رفتار عادی روزمره تبدیل شده است. تحقیقات گوناگون نقش متغیرهای اجتماعی را در بروز انواع رفتارهای انحرافی از جمله ...  بیشتر