مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها (CSR) ( وزارت نیرو به عنوان مورد)

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 21، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 37-56

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مبــاحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی و مدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها بررسی می ...  بیشتر

فرهنگ
2. رابطه هوش عاطفی مدیران و جو سازمانی با فرهنگ سازمانی یادگیری

اصغر مشبکی؛ وهاب خلیلی شجاعی

دوره 20، شماره 3 ، پاییز 1388، ، صفحه 51-74

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه هوش عاطف ی مدیران و جو سازما نی با فرهنگ سازمانی یادگیر ی است کهشرکت ملی نفت ایران به عنوان مورد انتخاب شده است. در این پژوهش ، ۳۰ مدیر از مدیران صنعت نفت مل ی ای ران وشرکت های تابعه بصورت خو شه ای انتخاب شدند که بر ای جمع آور ی اطلاعات، از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه استفادهشده است . در این مقاله ...  بیشتر