رسانه
1. تجربة همسران از فرایند بومی‌سازی تلفن همراه در زندگی مشترک: مطالعة داده‌بنیاد در شهر اصفهان

الهه شعبانی افارانی؛ مسعود کیانپور؛ سهیلا صادقی فسایی

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 41-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.98651.0

چکیده
  تلفن همراه مناقشه‌برانگیز‌ترین تکنولوژی معاصر است که مرزهای خانواده را درهم‌شکسته و تغییرات چشمگیری در مناسبات، ارزش‌ها و هنجارهای خانوادگی ایجاد کرده است. در این پژوهش، بخشی از نتایج این فرایند باتأکیدبر نقش تلفن همراه در روابط بین همسران واکاوی شده است. با به‌کارگیری روش کیفی و رهیافت تئوری زمینه‌ای 24، مصاحبة عمیق در شهر اصفهان ...  بیشتر