رسانه
1. بررسی جامعه‌شناختی نگرش جوانان نسبت به ازدواج در فضای مجازی

نادر رازقی؛ مهدی علیزاده؛ سمیه محمدی سنگ چشمه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 67-86

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21249

چکیده
  با گسترش اینترنت، هنجارها، الگوها و ارزش‌های سنتی حاکم بر آشنایی و یافتن فرد مناسب برای ازدواج تغییر و تحول اساسی یافته است. مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نگرش جوانان شهرستان ساری به ازدواج در فضای مجازی و عوامل اجتماعی مرتبط انجام یافته است. پژوهش به‌صورت پیمایشی است و داده‌های آن با پرسشنامه جمع‌آوری شده است. نمونۀ پژوهش را 400 نفر از ...  بیشتر

خانواده و جنسیت
2. تأثیر عوامل فرد ی ـ محیطی بر پایبندی به شیوه‏ های ازدواج ( مطالعه موردی: دانشجویان روستایی ـ شهری دانشگاه‏ های سنندج )

ابوبکر شریعت پناه؛ مهدی علیزاده؛ جلیل کریمی؛ احمد محمدپور

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 159-174

چکیده
        احمد محمدپور، استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه واندربیلت *   جلیل کریمی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه   مهدی علیزاده، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان   ابوبکر شریعت‏پناه، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه کردستان     چکیده   این مطالعه با هدف بررسی نگرش نسبت به پایبندی ...  بیشتر