1. بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75185.0

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی است. در این پژوهش که از نوع پژوهش‌های پیمایشی است، داده‌ها با پرسش‌نامه، جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. جامعة آماری را دانشجویان دانشگاه شهید چمران تشکیل می‌دهند که با فرمول کوکران، تعداد 374 نفر نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی جامعه‌شناختی ابعاد مدارای اجتماعی با تأکید بر ویژگی‌های شخصیتی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود زالی‏ زاده؛ علی حسین حسین زاده؛ محسن زالی زاده

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 149-164

چکیده
      مدارای اجتماعی را می‏توان به عنوان پایه و اساس دموکراسی و جامعه مدنی در نظر گرفت که بدون وجود آن نظام اجتماعی دچار اختلال خواهد گردید. عوامل مختلفی را می‏توان در نظر گرفت که بر کنش‏های مداراگرانه مؤثر است که در این میان می‏توان به نقش ویژگی‏های شخصیتی اشاره کرد. بدین منظور مطالعه حاضر درصدد است به پیش بینی ابعاد مدارای ...  بیشتر