فرهنگ
1. بررسی روایی در پیمایش‌های سنجش دینداری در ایران

حسین شجاعی زند؛ علیرضا شجاعی زند

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 168-196

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.21247

چکیده
  روایی،[1] مهم‌ترین ویژگی هر سنجه و تنها جواز استفاده از نتایج یک پژوهش است. زمانی که پژوهش دربارۀ موضوعاتی همچون دینداری باشد، بررسی روایی، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ زیرا این قبیل موضوعات به‌دلیل پیچیدگی و پنهان‌بودگی، در مرحلة جمع‌آوری، ارزیابی و تحلیل نتایج بیشتر در معرض آسیب‌های روشی هستند. با وجود این، به نظر می‌رسد بیشتر مطالعات ...  بیشتر