1. بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

مسعود زالی زاده؛ معصومه باقری؛ حسین ملتفت

دوره 29، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.75185.0

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی عوامل خانوادگی مؤثر بر مدارای اجتماعی است. در این پژوهش که از نوع پژوهش‌های پیمایشی است، داده‌ها با پرسش‌نامه، جمع‌آوری و با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شده‌اند. جامعة آماری را دانشجویان دانشگاه شهید چمران تشکیل می‌دهند که با فرمول کوکران، تعداد 374 نفر نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌بندی ...  بیشتر

2. بررسی عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر بیگانگی از کار (مورد مطالعه : کارکنان پتروشیمی بندر ماهشهر)

علی حسین حسین زاده؛ معصومه باقری؛ فاطمه بختیاری زاده

دوره 22، شماره 2 ، تابستان 1390، ، صفحه 167-184

چکیده
   پژوهش حاضر، پیرامون عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثّر بر بیگانگی از کار، در یکی از بزرگترین مراکز صنعتی کشور در سال 1388 انجام شده است. با توجه به جامعه آماری این تحقیق که کلیه کارکنان پتروشیمی شهرستان بندر ماهشهر می باشد از طریق فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان جمعیت نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی نظامند انتخاب شدند. داده‌های این ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد در شهراهواز

معصومه باقری؛ عبدالحسین نبوی؛ حسین ملتفت؛ فاطمه نقی پور

دوره 21، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 119-136

چکیده
      هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل  اجتماعی مؤثر بر پدیده ی اعتیاد می­باشد. این تحقیق از نوع پژوهش های موردی بوده است و  کل جامعه آماری مورد مطالعه نیز 135  نفر از معتادین خود معرف به مراکز بازپروری وابسته به مرکز بهزیستی اهواز  است. متغیر وابسته در این تحقیق « شدت اعتیاد» است که به عنوان یک متغیر ترکیبی دربردارنده ...  بیشتر