فرهنگ
1. بررسی رابطه بین همرهنگی، تشخص‏طلبی و طبقه اجتماعی- اقتصادی با میزان مدگرایی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز)

ایوب امیرکواسمی؛ خدیجه حاتمی؛ توکل آقایاری هیر

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 199-212

چکیده
     هدف پژوهش حاضر بررسی میزان گرایش به مد در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و میزان تأثیر دو انگیزه اصلی مدگرایی، یعنی همرنگی و تشخص‏طلبی بر آن است. در این رابطه به نقش تعدیل‏گر طبقه اجتماعی- اقتصادی بر انگیزه مدگرایی نیز توجه شده است زیرا به نظر می‌رسد که مدگرایی در بین طبقات مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. در این راستا، 382 ...  بیشتر