رسانه
1. نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مرضیه ساعی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20479

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای به انجام رسیده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن تمام شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز هستند. حجم نمونه برابر با 483 نفر و شیوه نمونه‏گیری، نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان تماشای تبلیغات ...  بیشتر

فرهنگ
2. بررسی رابطه بین همرهنگی، تشخص‏طلبی و طبقه اجتماعی- اقتصادی با میزان مدگرایی (مورد مطالعه: دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز)

ایوب امیرکواسمی؛ خدیجه حاتمی؛ توکل آقایاری هیر

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 199-212

چکیده
     هدف پژوهش حاضر بررسی میزان گرایش به مد در بین دانشجویان دانشگاه تبریز و میزان تأثیر دو انگیزه اصلی مدگرایی، یعنی همرنگی و تشخص‏طلبی بر آن است. در این رابطه به نقش تعدیل‏گر طبقه اجتماعی- اقتصادی بر انگیزه مدگرایی نیز توجه شده است زیرا به نظر می‌رسد که مدگرایی در بین طبقات مختلف، معانی متفاوتی داشته باشد. در این راستا، 382 ...  بیشتر