رسانه
1. نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای و زمینه اجتماعی مرتبط با آن مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز

فاطمه گلابی؛ توکل آقایاری هیر؛ مرضیه ساعی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20479

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش رسانه در رفتارهای تغذیه‏ای به انجام رسیده است. روش پژوهش، پیمایشی است و جامعه آماری آن تمام شهروندان بالای 15 سال ساکن شهر تبریز هستند. حجم نمونه برابر با 483 نفر و شیوه نمونه‏گیری، نمونه‏گیری خوشه‏ای چند مرحله‏ای است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر میزان تماشای تبلیغات ...  بیشتر