مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطه هویت اجتماعی و سبک فرزندپروری مادران شهر ایلام

بیژن خواجه نوری؛ مهری مرادخانی؛ الهام شیردل؛ شهناز براتی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20989

چکیده
  خانواده نخستین هسته جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت و عواطف از نسلی به نسل دیگر است و ثمره این نهاد فرزند است. برای به ثمر رسیدن فرزندان هر یک از پدر و مادر وظایفی را بر عهده دارند، در این میان بیشترین سهم در تربیت و تأثیرپذیری بر فرزندان را مادران بر عهده دارند؛ مادر از ابتدایی‌ترین مراحل پیدایش به عنوان مربی ...  بیشتر