مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه‌شناختی ترس از جرم: آزمون تجربی نظریه‌های اثربخشی جمعی و پنجره‌های شکسته

اکبر علیوردی نیا؛ حیدر جانعلیزاده؛ مهدی پنج تنی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 43-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20480

چکیده
  تحقیق حاضر درصدد تبیین ترس از جرم در مناطق حاشیه‌نشین با تکیه ‌بر نظریه‌های پنجره‌های شکسته و اثربخشی جمعی است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش آزمون شده‌اند. جامعه آماری را کلیه افراد بالای 15 سال ساکن در شهرک حجت شهر مشهد تشکیل می‌دهند که از بین آنان 394 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌ عنوان نمونه انتخاب ‌شده‌اند. اطلاعات ...  بیشتر