مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی (با تأکید بر رفتار زباله پراکنی)

علی اصغر فیروزجائیان؛ فاطمه غلامرضا زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 95-112

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20483

چکیده
  نظم اجتماعی در هر جامعه اهمیت بالایی دارد. اخلال در نظم اجتماعی هزینه‏های زیادی برای جامعه در پی خواهد داشت. زباله پراکنی مصداقی از بی‏نظمی اجتماعی شهروندان، در حوزه شهروندی زیست محیطی است که در جامعه ما به مسأله‏ای اجتماعی تبدیل شده است. هدف تحقیق حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر بی‏نظمی اجتماعی با تأکید بر زباله پراکنی است. در این ...  بیشتر