مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

محمداسماعیل ریاحی؛ سمانه اسکندری؛ بهزاد حکیمی نیا

دوره 29، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.74996.0

چکیده
  احساس عدالت، از مهم‌ترین عامل‌های مؤثر بر ثبات اجتماعی، بهره‌وری اقتصادی و مشروع‌بودن سیاسی است. مطالعۀ حاضر قصد دارد رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای (روزنامۀ چاپی، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای‌ و اینترنت) با میزان احساس عدالت را بررسی‌ کند. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده ‌است. جامعۀ آماری آن، شامل همۀ دانشجویان شاغل به تحصیل ...  بیشتر