مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش و عملکرد زیست - محیطی دانشجویان

زهرا پازوکی‌نژاد؛ صادق صالحی

دوره 25، شماره 3 ، بهار 1393، ، صفحه 71-88

چکیده
    توسعه پایدار، فرایندی از تغییر است که بهره‌برداری از منابع، مدیریت سرمایه‏گذاری‌ها، جهت‌گیری توسعه تکنولوژیک و تغییرات سازمانی را همزمان با نیازهای کنونی و آینده مطمح نظر قرار می‌دهد. در این راستا، شناسایی و تبیین نگرش دانشجویان نسبت به محیط زیست، به عنوان قشر آگاه و تأثیرگذار جامعه، گامی اساسی و مهم در سیاست‏گذاری‏های ...  بیشتر