مسائل اجتماعی ایران
1. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21250

چکیده
  مسائل زیست محیطی، از جمله موضوعات جدید مورد تأکید در جامعه‌شناسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر، رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و دغدغۀ زیست‌محیطی را بررسی کرده است. در بررسی آثار سرمایۀ اجتماعی، به‌ویژه در پژوهش‌های قبلی در دهه‏های اخیر، دیدگاه‏ها و نتایج متفاوتی طرح شده است. برخی نتایج، نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر رفتارها ...  بیشتر