مسائل اجتماعی ایران
1. مدل‌سازی روابط علّی بین احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی

معصومه طالبی؛ محمد حسنی؛ افشار کبیری

دوره 30، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 165-178

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2018.109201.1292

چکیده
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی است و با هدف بررسی روابط بین ابعاد احساس عدالت (توزیعی و رویه‌ای) با اعتماد و احساس تعلق به مدرسه بین دانش‌آموزان دبیرستانی انجام شده است. تعداد 530 دانش‌آموز دورۀ دوم متوسطه با نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی، برای نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود. برایتجزیه ‌و تحلیلداده‌هاوبررسی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. تحلیل جامعه‌شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و دغدغه زیست محیطی

افشار کبیری؛ سارا کریم زاده رضاییه

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21250

چکیده
  مسائل زیست محیطی، از جمله موضوعات جدید مورد تأکید در جامعه‌شناسی است. بر همین اساس، پژوهش حاضر، رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و دغدغۀ زیست‌محیطی را بررسی کرده است. در بررسی آثار سرمایۀ اجتماعی، به‌ویژه در پژوهش‌های قبلی در دهه‏های اخیر، دیدگاه‏ها و نتایج متفاوتی طرح شده است. برخی نتایج، نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت سرمایة اجتماعی بر رفتارها ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. تحلیل تطبیقی- فازی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی (مطالعه بین‌کشوری)

افشار کبیری

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 55-72

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.21014

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه منابع مالی دولت و کیفیت حکمرانی پرداخته است. موضوع تأثیر درآمدهای دولت بر کیفیت حکمرانی یکی از محوری‌ترین موضوعات پارادایم جامعه‌شناسی مالی[1] است. در بررسی آثار منابع مالی دولت‌ها، به ویژه تأثیر آن بر کیفیت حکمرانی در دهه‌های اخیر، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند وفور منابع مالی تبعات منفی ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
4. رابطه مسؤولیت‌پذیری اجتماعی و کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه

وحید سلطانزاده؛ افشار کبیری؛ افشار کبیری؛ حسن قلاوندی

دوره 25، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 111-120

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مسئولیت پذیری اجتماعی با کار تیمی کارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، 204 نفر از کارکنان با توجه به دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم هر یک از دانشکده ها به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد ابعاد مسئولیت ...  بیشتر