فرهنگ
1. دلالت‌های معنایی فراغت در میان شهروندان شهر اصفهان (یک پژوهش کیفی)

یاسر رستگار؛ محمدتقی ایمان؛ مریم سروش؛ سعید ابراهیمی

دوره 28، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 139-154

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.75230.0

چکیده
  تفکیک فزاینده‌ میان ساعات کاری و غیرکاری در زندگی مدرن، امکان فراغت بیشتری برای شهروندان فراهم کرده است؛ بنابراین، شیوة گذران آن به یک بحث تأمل‌برانگیز تبدیل شده است. مطالعه حاضر تلاش دارد با اتخاذ رویکرد تفسیری و با به‌کارگیری روش‌شناسی نظریه زمینه‌ای، این دلالت‌ها و معانی را در بین شهروندان شهر اصفهان شناسایی کند. بدین منظور ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، دیگرخواهی و اعتماد اجتماعی مطالعه نوجوانان شیراز

مریم سروش

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 193-211

چکیده
          این مقاله به بررسی رابطه میان احساس مسؤولیت فردی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی و رفتارهای دیگرخواهانه در میان نوجوانان 19-15 ساله ساکن شیراز پرداخته است. نمونه تحقیق شامل 391 نفر از نوجوانان بوده که به پرسشنامه پاسخ داده‌اند. سنجه‌های تحقیق پس از بررسی اعتبار صوری بر اساس آلفای کرونباخ ارزیابی پایایی شدند. مسؤولیت پذیری ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. ترس از جرم در مناطق جرم خیز شهر شیراز

حبیب احمدی؛ حسین افراسیابی؛ مریم سروش؛ حسین افراسیابی

دوره 20، شماره 2 ، تابستان 1388، ، صفحه 65-80

چکیده
  چکیدهاین مقاله به بررس ی ترس از جرم و عوامل فردی و محله ای مرتبط با آن می پردازد . به این منظور یک مطالعه پیمایشی به کمکپرسشنامه ای که توسط ۳۰۰ نفر از ساکنین دو محله جرم خیز شهر شیراز (محله احمدی نو و ده پیاله ) صورت گرفت. نتایج حاکی ازآن است که از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و مردان ترس از جرم را بیش از زنان ...  بیشتر