مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی رابطۀ بین رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: کارکنان بانک کشاورزی استان همدان)

سیروس قنبری؛ پرویز نویدی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 35-48

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21431

چکیده
  با توجه به نقش و اهمیت نیروی منابع انسانی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های اصلی سازمان‌ها باید گفت اثربخشی این سرمایه در پرتو فراهم‌کردن محیط کار مناسب و زمینۀ ارتباط و همکاری با دیگر اعضای سازمان و مشارکت در امور و مسائل مربوط به سازمان است؛ درنتیجه پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ رهبری خدمتگزار و معنویت در محیط کار با سرمایۀ اجتماعی انجام ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

سیروس قنبری؛ رقیه بهشتی راد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 203 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
3. بررسی تأثیر ویژگی‏های سازمانی بر هویت منسجم سازمانی برای توسعه ظرفیت‏های سازمانی در دانشگاه‌های شهر همدان

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ ایمان کریمی

دوره 27، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 157-174

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20497

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی‏های سازمانی مؤثر بر هویت منسجم سازمانی کارکنان برای بسترسازی توسعه ظرفیت‏های سازمانی است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‏ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه‏های شهرستان همدان تشکیل می‏دهد، که با استفاده از نمونه‏گیری از فرمول کوکران ...  بیشتر