مسائل اجتماعی ایران
1. مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد

سیدعلیرضا افشانی؛ اکرم جنتی فر

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20502

چکیده
  مشارکت را نوعی کنش هدفمند در فرآیند تعاملی بین کنشگر و محیط اجتماعی برای نیل به اهداف معین و از پیش تعیین شده، تعریف کرده‌اند. پژوهش‌ حاضر به مقایسه میزان مشارکت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی و غیرانتفاعی شهر یزد پرداخته است. تحقیق از نوع پیمایشی است و داده‏‏ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده ...  بیشتر