مسائل اجتماعی ایران
1. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21158

چکیده
  حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام ‌شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده‌ شده است. نمونه‌گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه ...  بیشتر