مسائل اجتماعی ایران
1. زمینه‌‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره؛ مطالعه کیفی دانشجویان دانشگاه یزد

حسین افراسیابی؛ محسن سعیدی مدنی؛ کاوه شکوهی فر

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 133-152

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21158

چکیده
  حسادت به عنوان یکی از هیجانات انسانی، دارای پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی است. هدف این پژوهش بررسی زمینه‏های اجتماعی حسادت در تعاملات روزمره است. این تحقیق در رویکرد تفسیری- برساختی و با روش کیفی انجام ‌شده و از روش نظریه داده بنیاد برای اجرای پژوهش و تحلیل داده‏ها استفاده‌ شده است. نمونه‌گیری در دسترس برای گزینش افراد مورد مصاحبه ...  بیشتر

مسائل اجتماعی ایران
2. مطالعه جامعه شناختی خشونت میان­فردی: آزمون تجربی نظریه نظارت اجتماعی

مهربان پارسامهر؛ محسن سعیدی مدنی؛ فائزه دیوبند

دوره 23، شماره 2 ، بهار 1391، ، صفحه 89-108

چکیده
       خشونت رفتاری است که با هدف آسیب رساندن به دیگری سر می­زند و رفتارهایی، از قبیل تحقیر و توهین، تجاوز، ضرب و جرح، تخریب و قتل را شامل می­شود. امروزه شکل­های مختلف خشونت به یک مسأله اجتماعی رو به رشد و بخشی از رفتار عادی روزمره تبدیل شده است. تحقیقات گوناگون نقش متغیرهای اجتماعی را در بروز انواع رفتارهای انحرافی از جمله ...  بیشتر