فرهنگ
1. بررسی رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی، مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج

اصغر میرفردی؛ حکیم احمدی قارنائی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 27-46

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21159

چکیده
  اعتماد از عناصر بنیادین روابط اجتماعی و از پیش شرط‏های اساسی برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‏ای محسوب می‏شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و شناخت رابطه گرایش دیگرخواهانه و اعتماد اجتماعی در روابط بین شخصی در بین ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج است. در این پژوهش از نظریه‏های اعتماد اجتماعی کلمن، بازی‏ها ...  بیشتر