فرهنگ
1. مطالعه چگونگی نگرش دانشجویان به دین (مدلی بر اساس نظریه‌ زمینه‌ای GT) مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان

میلاد ناصری؛ فرزانه کاوه؛ علی ربانی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21162

چکیده
  چگونگی و میزان تأثیر دین در هر جامعه‌ای از یک‌سو به تعریف و نقش دین در زندگی افراد و از سوی دیگر به شرایط اجتماعی-فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. در واقع می‌توان دین را هم امری فردی دانست که در باورهای افراد ریشه دوانیده و هم موضوعی اجتماعی قلمداد کرد که در هنجارها و ارزش‌های موجود در کنش‌های اجتماعی تبلور یافته است. لذا می‌توان استدلال ...  بیشتر