خانواده و جنسیت
1. بررسی کیفیِ پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهلِ شهر دلوار

آرمان حیدری؛ حمیده دهقانی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 15-40

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20503

چکیده
  پژوهش حاضر با روش کیفی به ارزیابی پدیدۀ تعارض خانواده – کار و چگونگی مدیریت آن در بین زنان معلمِ متأهل و بچه دار شهر دلوار پرداخته است. تحلیلِ مصاحبه‌ها نشان داد عوامل مرتبط با این تعارض و مدیریت ان را می توان در سه مقولۀ محوری " سرمایه اجتماعی(نوعی و خاص) " ، " عوامل تکنولوژیک"، و " خود مدیریتی فردی( مدیریت ابزاری، شناختی و عاطفی) "؛ ...  بیشتر