مسائل اجتماعی ایران
1. بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن (BSC) (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه)

سیروس قنبری؛ رقیه بهشتی راد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 47-60

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21160

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی و عملکرد سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل‏یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 203 نفر به عنوان نمونه آماری برای مطالعه ...  بیشتر

فرهنگ
2. رابطه فرهنگ سازمانی و وجدان کاری کارکنان با نقش میانجی ‌ گری جامعه‌پذیری سازمانی کارکنان دانشگاه ارومیه

رقیه بهشتی راد؛ محمد رضا اردلان

دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 185-1980

چکیده
         پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وجدان کاری با نقش میانجی‌گری جامعه‌پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم هر طبقه 190 ...  بیشتر