خانواده و جنسیت
1. عوامل زمینه‌ساز دیرخوابی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه تبریز

محمد عباس زاده؛ سکینه پیر یلقون آقاج؛ ارزو موسوی

دوره 28، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21252

چکیده
  دیرخوابی یکی از موضوعاتی است که اخیراً در خوابگاه‌های دانشجویی، مسأله‌ای مشهود است که تأثیرات نامطلوبی بر دانشجویان می‌تواند داشته باشد، به همین دلیل، برای فهم عوامل زمینه‌ساز آن، تلاش شده است از روش نظریۀ زمینه‌ای استفاده شود. روش پژوهش، کیفی است و بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 10 نفر از دانشجویان با ویژگی ...  بیشتر