فرهنگ
1. بررسی تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان کارخانه گلسان بافت شهر تبریز)

توکل آقایاری هیر؛ طاهره وفایی اقدم

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 171-190

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21161

چکیده
  رضایت شغلی، به عنوان یکی از عوامل اصلی زمینه‏ساز موفقیت سازمان‏ها، از دیرباز در کانون مطالعات سازمانی قرار داشته است. هر چند مطالعات موجود عوامل عدیده مؤثر بر رضایت شغلی را شناسایی کرده‏اند، ولی تحقیقات نادری در زمینه تأثیر سلامت اجتماعی بر رضایت شغلی در ایران صورت گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر به روش پیمایشی در میان همه ...  بیشتر