فرهنگ
1. الگوهای مصرف سالمندان: یک مطالعه کیفی

منصور حقیقتیان؛ سیدعلی هاشمیان فر؛ زهیرمصطفی بلوردی

دوره 27، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 41-54

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2016.20504

چکیده
  امروزه افراد با ورود به دوره سالمندی تغییرات بسیاری در زندگی شان احساس می‌کنند. یکی از این بسترهای تحولی ناظر بر ساختار مصرف و سبک زندگی آنان است؛ این نوشتار با رویکردی پدیدارشناختی به دنبال درک تجارب زیسته سالمندان از این مقوله است. بر این مبنا، ابتدا با طرح ملاحظات نظری، با روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و در نظر داشتن اشباع اطلاعاتی، ...  بیشتر