خانواده و جنسیت
1. بررسی رابطۀ بین ابعاد خودکارآمدی‌ فرزندان با سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده

مریم درفشان؛ فریده یوسفی

دوره 28، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-114

http://dx.doi.org/10.22108/jas.2017.21436

چکیده
  هدف این پژوهش، پیش‌بینی ابعاد خودکارآمدی (تحصیلی، اجتماعی و عاطفی) دانش‌آموزان بر اساس سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده است. بدین‌منظور، 398 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطۀ شهر شیراز به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار سنجش ابعاد خودکارآمدی‌، مقیاس خودکارآمدی موریس و ابزار سنجش سرمایه‌های ...  بیشتر